Pán ma volal

February 9, 2006 — Marta Lorinčáková

Mnohými spôsobmi ma Pán Boh volal na cestu, ktorú pre mňa pripravil. Nechcela som Jeho hlas počuť, lebo svoj život som chcela riadiť sama. Myslela som, že svoj život a život svojej rodiny mám vo svojich rukách.

Budovala som svoju babylonskú vežu, a z tej stavby som sa tešila. Náš syn bol veľmi šikovný. Z jeho úspechov sme boli nadšení, ale za tento náš vzácny dar sme darcovi života, Pánu Bohu, neďakovali, dokonca sme Ho zo svojich životov vylúčili. Dnes ďakujem Pánovi, že On ma zo svojej lásky a milosti nevylúčil, ale v najťažšej chvíli môjho života sa ku mne priznal a svojou láskou sa ma dotkol.

Keď dňa 5.6. 1991 nám prišli oznámiť, že náš dvanásťročný syn je mŕtvy, v jednej sekunde som si myslela, že môj život sa skončil a nič už v tomto svete nemá pre mňa zmysel, ani cenu.

Vedela som, že nikto z ľudí, ani žiadna moc tohto sveta nemá silu ani schopnosť mi pomôcť. Predo mnou bola len jediná otázka: Ako prežiť a ako ďalej žiť? Prvýkrát som bola na kolenách pred živým Bohom bez pretvárky, taká, aká som, zbitá, zlomená, zranená a zúfalá.

V úprimnosti a pokore som Mu vyznala stav svojho zraneného srdca, svoju strašnú bolesť, svoju neveru, a prosila som živého Boha o pomoc.

On ma nezavrhol, sklonil sa ku mne svojím Slovom a povedal mi:

„A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo tedy povieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?! Ktorý to neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval!? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Bôh je, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba sme usmrcovaní celý deň: považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani prítomné ani budúce veci ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 8, 29-39, Roháčkov preklad).

Zodvihol ma z prachu zeme svojou prebitou rukou a postavil na Skalu, ktorou je On sám a môj život zobral do svojich rúk. Vzkriesil ma svojím Duchom do večného života a preniesol ma z tmy do svojho svetla. Dal mi svoje dary: pokoj, radosť, lásku…

On, Pán pánov a Kráľ kráľov, ma vedie dnes po svojej ceste a ukazuje mi veci Božie.

Dal mi bratov a sestry a vysiela nás vo svojej moci do služby. Videli sme mnoho ľudských prehier, bolestí, zúfalstiev a rôznych trápení, ale boli sme svedkami Božích víťazstiev, keď Pán Boh skrze svoje deti vyviedol a vytrhol trápených, umierajúcich a zúfalých, a zmenil trosky ľudských životov na zmysluplný život v Pánovi.


Najnovšie: