List mužovi viery

February 10, 2006 — Miroslav Halás

(Dnešnému Zacheovi) — Skutky apoštolov 2,37-39

Bol si už bezradný? Bol si už bezmocný? Si bezmocný každé ráno? Máš však blízkych. Bratov a sestry. Máš ich? Alebo vidíš okolo seba iba svet? Iba prevahu jeho klaksónov, jeho výkrikov, iba jeho rozožaté sirény radosti, ale aj nešťastia? A tých prvých je, údajne, vždy viac! Skutočne viac? Ako viac? Svet to robí krikom. Ktorýsi spevák minule tiež spieval reklamu na ticho – krikom. A porotca reagoval: Dnes by som sa tú pieseň už neodvážil spievať ani ja, hoci som ju pred rokmi (možno naozaj s istotou) interpretoval.

Máš teda bratov, aby si vedel „čo robiť“? Svet ich má? Komisie, podkomisie, subkomisie, parlament, ústavu, koordinačné zložky, poslancov, hnutia, združenia, strany, ministerstvá, vlády… a celé ďalšie a ďalšie skupiny zoskupených, ktorí sa rozhodujú „čo robiť“?! Nie ako meditovať, nie ako uvažovať aj zajtra, ale: ako urobiť zajtra, ba už dnes to, na čom sa dnes pre seba, nie pre ľud!, dohodneme!? Pre seba dnes, pre ľud však - až zajtra!? Tak je to vo svete. Lenže: cirkev sa má pýtať inak! Ako inak? Azda takto: Čo urobiť dnes pre ľud, aby sme mohli zajtra všetci žiť? Alebo takto: Čo urobiť dnes pre blížneho, aby aj zajtra mohol „byť“, ba už naplno existovať, a to ako navždy milovaný?

Lenže, ďalšia otázka: O akom zajtrajšiu akej lásky tu hovoríme? O večnom živote? O tom, že sa na zemi presadí tvojou dnešnou sebaobeťou, sebazmarením tvojho starého človeka, zajtrajšie kráľovstvo Božie? Skutočne: Čo robiť - mužovia, bratia? Táto otázka nám dnes nie je položená hamletovsky, teda lebke a smrti, ale kristovsky Jeho večnej tvári: Kristovi ako Ceste, Pravde, Životu! „Videl som Pána ustavične pred sebou, „ hovorí Dávid, „veď mi je po pravici, aby som sa neklátil. Preto rozveselilo sa mi srdce a jazyk zaplesal, áno, aj telo mi bude odpočívať v nádeji, pretože nenecháš ma ríši smrti a svojmu Svätému nedáš vidieť porušenie. Oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou.“ (Skutky apoštolov 2, 25-28).

Nie Hamlet a otázka „byť či nebyť?“ , A: „má to vôbec zmysel?“, totiž: „Bude to mať zmysel, keď tu budem aj zajtra?“ Ale otázka: Čo robiť?, a to nie lebke a Smrti, ale: Áno, komu tú otázku máme dnes položiť? Mužom viery?! Bratom, ktorí vidia „Pána ustavične pred sebou“?! Áno, máme ju položiť práve a jedine pomazaným mužom viery, práve a jedine bratom, ktorí vidia Pána ustavične pred sebou!

„I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha svätého. Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom, a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh.“ (Skutky apoštolov 2, 38-39). Čo teda robiť? Kajať sa znamená najprv - nerobiť nič. Totiž – kým je v nás ešte starý človek, kým sme v prvom rade v pozícii tela, a nie Ducha, nemáme, nemôžeme, nesmieme robiť nič! Máme sa nechať iba zrušiť a potom čakať na Boží zásah a Božie povolanie do večného života, teda - do Jeho zasľúbenia. Večný život sa nám totiž tu, na zemi, dáva ako prítomné Božie zasľúbenie pre mňa a pre teba v Jeho prítomnom, dnešnom Slove! Chceš prijať večný život? Prijmi teda teraz Jeho dnešné zasľúbenie, prijmi to, čomu sa hovorí: Dnes! Čomu sa hovorí z Božej strany: Rýchlo! Charakter Božej rýchlosti je iný ako charakter rýchlosti sveta. Svet hovorí: Vystúp rýchlo na Olymp, ži v „olympijskej, súťaživej, trhovej, prosperujúcej cirkvi“ a zostaň v nej v takom jej charaktere, ktorý presadzuje túžbu vidieť všetky kráľovstvá sveta a túžbu - žiť v nich! A svet ústami satana dodáva: A pokloň sa mi a prijmi z mojej ruky odmeny a panovania, prosperitu a pokrok a toto všetko bude tvoje! Boh však vraví: Zostúp rýchlo dolu, Zacheus, lebo dnes – nie zajtra! – musím zostať v tvojom dome! Zostúp, nie vystúp vo svojich plánoch, vo vlastných projektoch a predsavzatiach! Zostúp, kajaj sa!

Si takým Zacheom, ktorý práve toto dnes chce počuť a prijať? Si ním?

Ak áno, kajaj sa teda a nerob nič, len prijmi Božiu výzvu: Zostúp! Padni zo svojej pozície moci a slávy! Nechaj sa strhnúť zo svojej vlastnej výšky. Kajaj sa! Lebo dnes musí zostať Ježiš v tvojom dome. A potom prijmete Ducha svätého, lebo potom už celkom iste aj pre vás začne platiť (aj vo vás sa uplatní!) práve toto zasľúbenie… A začne platiť aj pre vaše deti, a tiež pre všetkých, ktorí sú zatiaľ ďaleko, ktorýchkoľvek „povolá Pán, náš Boh“.


Najnovšie: