Sú posledné časy

October 15, 2006 — Miroslav Halás

Svet zasahuje démon homosexuality a anorexie.

Sú posledné časy. Čo hovorí v posledných časoch Duch a čo démonské učenia? Duch Boží hovorí o čistote. Duch Boží nerozdeľuje v novozákonnom čase pokrmy na dobré a zlé, na prijateľné a neprijateľné. Nežijeme už na púšti, kde sa Izrael musel chrániť pred rozkladom potravy a pred kultickým pokrmom pohanských národov, ktorý ho zvádzal k modloslužbe. Žijeme už v záhrade so Vzkrieseným Pánom. A v tej záhrade je všetko dobré, čo prijímame s vďakou z prameňa a z pôdy Božej lásky a milosti. “Ale…” Čo píše o posledných časoch apoštol Pavol Timoteovi?

Píše: “Ale Duch výslovne hovorí…” ( 1.Timoteovi 4,1). Teda: nie hociako, nie skryto a nedbalo, ale priamo a výslovne! A čo hovorí? “…že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery.” Keď sa hovorí o odpadnutí od viery, mnohí sa zabávajú. Prečo? Pretože odpadnutie od viery vidia zdanlivo pravoverní kresťania ako odpadnutie od kostolných stien a múrov, a ako odpadnutie od kostolných lavíc. Svet sa však dnes stal jedným veľkým dejiskom zápasu o svätosť! Kresťania vyšli do ulíc a práve tam dvíhajú ruky k nebu ( 1.Timoteovi 2,8), pretože práve tam sa pohybujú aj duchovia démonov a ničia neopatrné duše zvedených ľudí. Zvedených do čoho a ako? Do duševnej pozície duševnými ohňostrojmi márnosti. A márnosťou je i voľný sex a bohatá ponuka potravín. Stoly recepcií a ľudských smotánok. A postele s atraktívnymi modelkami, ktoré však už nie sú posteľami, lebo postele dnes nahrádzajú lietadlá, luxusné autá, lavičky v nočnom parku a… Sexshopy.

Čo však z toho napokon vzniká? Láska, zredukovaná na slobodu lásky a sloboda lásky na homosexualitu, a bohatá škála potravín a exkluzívne prestretých stolov v prvotriednych reštauráciách je zasa zredukovaná na boom anorektických nízkokalorických jedál so zaručene nízkym obsahom tukov. Z každého zdravého jedla sa pritom dnes podľa reklám musí povinne (povinne!) dvíhať obyčajnému človeku žalúdok. Musí! Je to príkaz démona anorexie! “Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie, zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu.” ( 1.Timoteovi 4,1-3).

A kde sú tí falošní učitelia? Opäť v čomsi reprezentatívnom. V modernom háve superliberálnych časopisov. To je “biblia démonov”. A v nej: paľba reklám na nízkokalorické jedlá od výmyslu (ducha) sveta! To všetko: okorenené falošnými úsmevmi falošných krehkých krások! V ich vnútri sa však skrýva: smrť a zahynutie. Akú šancu obstáť má aj v týchto zvodoch “posledných časov” kresťan? Teda ten, kto už “poznal pravdu?” ( 1.Timoteovi 4,3). Čo má bezodkladne urobiť? Má sa odvrátiť od bludného ducha podmanivého sexu a anorektických jedálničkov k zdravému učeniu, ktoré vraví, že “všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním, lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.” Boh pritom stvoril človeka ako muža a ženu, nie ako muža a muža (“Ploďte a množte sa a naplňte zem!”/1 M 9,1/, a o pokrme vo svojej zmluve s Noachom povedal: “Nech vám slúži ako potrava všetko, čo sa hýbe, čo je živé. Ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam všetko.” /1 M 9,3/. Preto my, ktorí sme služobníkmi Božími, máme v posledných časoch vážne poverenie: predkladať túto Božiu pravdu najbližším. Pavol píše: “Keď toto budeš predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovávaný slovami viery a dobrého učenia, ku ktorému si sa pridal.” ( 1.Timoteovi 4,6). Pridaj sa teda k dobrému biblickému učeniu aj ty. A vyvedieš mnohých ľudí z biedy ich omámenia, do ktorého upadli, keď sa začali “pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie, zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu.” ( 1.Timoteovi 4,1-3).


Najnovšie: