Ozeáš 8,14

March 2, 2008 — Miroslav Halás

„Izrael zabudol na svojho Tvorcu a staval chrámy.“

Izrael je národ zvesti. Má byť národom zvesti. Má si Boha stále pripomínať. Má s Ním žiť. Rovnako cirkev.

Ako má Boha zvestovať? Pripomínať si Ho! Ale ako? V kostoloch? Nie. V živote. Počas dňa.

Boh nás stvoril Slovom. Slovom stvoril zem, svet, človeka. Vesmír a všetky jeho súradnice. V Slove Boha živého môžeme zbadať Božiu tvár – ako Jákob.

Boh nás stvoril svojím Slovom ako svojich. Boh chce, aby sme Mu patrili, tak ako On chce patriť nám. Je to náš Tvorca a my sme Jeho ľud. Kto „my“? My, ľudia, ktorí sa na Boha dívajú – nie cirkev, ak sa na Boha nedíva. Cirkev tvoria tí, ktorí na Boha hľadia.

Kostoly sa zdajú byť veľké a pritom sú malé, pokiaľ ide o dosah zvesti. Veci, ktoré sú malé, sa zdajú byť ničotné, a pritom môžu byť, pokiaľ ide o dosah zvesti, veľké.

Kostolom je napríklad vybudovaná kázeň. Kázeň však nebuduje človek, ale Boh. Pretože kázeň, to sú Božie myšlienky v ľuďoch, ktoré kazateľ iba zbiera a opäť ich ľuďom vsieva do sŕdc. Kázne nie sú z kazateľa, ale sú z Boha, sú u ľudí, ľudia ich časti však v sebe majú ako nevyužité semená. Kazateľ tie semená musí nájsť, zhromaždiť, ošetriť a vsiať ich v pravý čas do pravej pôdy ľudských sŕdc.

Budovať kázne je namáhavejšie ako budovať kostoly, pokiaľ ide o vyvýšenie pravého Slova. To Slovo kazateľ dlho hľadá… Potom ho musí vyvýšiť ako zberateľ perlu. Budovať kázeň totiž znamená budovať vždy duchovný dom – ľudské spoločenstvo, a to sa buduje pomaly, dlho, cez mnohé drobné detaily a často aj cez náhle a bolestivé nedorozumenia.

Potom však kazateľ i poslucháč vidia, že kázeň je presná a vzťahy – vzťahy dvoch a troch ľudí v kázni – sú presné tiež. Vzťah ľudí je postavený vďaka Božej olovnici, vďaka Jeho bezchybným váham. Veď kto iný pozná mieru spravodlivosti medzi dvoma či troma ľuďmi, ak nie práve Boh?

Boh zaručuje, že ľudia budú žiť v pravom a nepominuteľnom spoločenstve – ak prijmú vstup do Jeho duchovného domu, v ktorom je uholným kameňom Kristus, Boží Syn.

K ľuďom ešte nikdy neprišla budova, kostol, chrám či kaplnka. Vždy však k nim prichádza Boh, vždy k nim prichádza Kristus. Dnes svoj príchod ku každému človeku uskutočňuje cez svojich poslov.


Najnovšie: