Odlož svoj meč

January 13, 2009 — Miroslav Halás

Milí priatelia,

modlite sa, prosím, za kresťanský manželský pár, ktorý je v smrteľnom ohrození. Prežíva ťažké útoky Pokušiteľa, a v takom stave sa dostáva do pozícií, ktoré by mu boli inak cudzie.

Pretože nepriateľ v útokoch na Božích vyvolených služobníkov v tomto čase nikdy neustane, o to väčšia musí byť bdelosť Kristovej duchovnej armády.

Predložené posolstvo v kázni Odlož svoj meč nás vyzýva, aby sme sa nenechali zviesť do pozemských telesných bojov. Je to smrteľná pasca a súčasne jediná ničivá zbraň nepriateľa, podporená rozsievaním lživých rozkladných argumentov, mierených proti pevnosti prítomného Kristovho posolstva nádeje.

Slovo Boha živého je však nezdolateľné: kto založí svoje modlitby v Duchu Svätom práve na pravde Kristovho posolstva, ten sa bude môcť modliť nielen za priateľov, ale aj za nepriateľov.

Stojme teda na Kristovom mieste a verme: Kde je Pán Ježiš, tam nielen môže, ale musí stáť v plnej Božej duchovnej zbroji každý Jeho služobník! Tam platí napokon jediné heslo: S nami Boh! A ak je „S nami Boh!“, Immanuel, Ježiš Kristus v moci Ducha Svätého – kto môže byť proti nám?

Jas Božieho Slova zažiari!

Stojme teda v pozícii Božích služobníkov a v mene Ježiša Krista prijmime všetci bez výnimky Jeho príkaz: Odlož svoj meč! Pretože kto bojuje svojím mečom, práve takým mečom zahynie. Kto však svoj pozemský meč odloží, v tom začne v plnej Božej moci konať sám Kráľ kráľov a Pán pánov.

Miroslav Halás,

Košice 9. januára 2009


Najnovšie: