Slová, potvrdené znameniami

February 19, 2009 — Miroslav Halás

Milí priatelia,

každá skutočná kázeň je kázňou o živých Božích zasľúbeniach.

V tej spred niekoľkých rokov, ktorú vám teraz ponúkam, ma opäť potešila rozhodná odpoveď pastierov „Poďme!“ na Božie prítomné Slovo v zvesti anjela Pánovho.

„A hľa, anjel Pánov sa postavil vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou velikou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť…“ (Lukáš 2, 9-10).

Potom anjel hovorí o radosti pre „všetok ľud“ a o rozhodujúcej správe: O narodení Spasiteľa v meste Dávidovom, ktorý je Kristus Pán.“ – „A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach…“ (Lukáš 2, 12).

„Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a viďme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.“ (Lukáš 2,15).

Poďme! Aké veľké slovo radosti a dôvery!

Pastieri idú v smere Božieho zasľúbenia a nájdu – a našli - narodeného Ježiša Krista!

My Ho dnes môžeme nájsť tiež: v „slove viery, ktoré kážeme“.

Tak teda: Poďme a vypočujme si Kristovu dobrú zvesť, Jeho živé evanjelium o blízkom kráľovstve Božom!

Samozrejme, dnes už nie sme v čase adventu pred narodením Ježiša Krista, ale v období adventu, ktorý sa nám po vzkriesení Krista denne otvára ako čas očakávania na Jeho druhý príchod.

Preto sa teraz máme zameriavať ako „muži dobrého znamenia“ (Zachariáš 3,8) na živé posolstvo ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý „bol vzatý do neba a posadil sa na pravici Božej“ (Marek 16, 19), odkiaľ nám, ktorí kážeme, pomáha a potvrdzuje naše slová znameniami, ktoré nás sprevádzajú. (Marek 16,19nn, parafráza).

Veď čo hovorí Písmo?

„Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme.“ (Rimanom 10, 8).

V tomto zmysle rád zdôrazňujem, čo môžeme čítať v 2.liste apoštola Pavla Korintským (1, 19-20): „Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám aj ja aj Silvanos a Timoteos zvestovali medzi vami, nebol aj áno aj nie, ale v Ňom bolo len áno. Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky: áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás.“

Čo Pán svojim poslucháčom do ich otvorených sŕdc vraví, to sa pre nich deje ako dobré posolstvo, ako život v zmierení s Bohom, v ktorom môžu nachádzať aj zmierenie so všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Tak tvorí Kristovo Slovo medzi nami novú skutočnosť!

Musíme však dodať: Tvorí ju iba tam, kde naň odpovedáme celým srdcom, celou dušou a celou mysľou rozhodným „amen“. Nech sa tak stane!

Nech sa v našom živote Pánovo Slovo uplatní v celej svojej šírke, výške, dĺžke i hĺbke, teda nie iba tam a tak, kde a ako sa to páči našej ľudskej vôli.

Miroslav Halás,

štvrtok 19.februára 2009


Najnovšie: