Jedz Slovo Božie

March 6, 2009 — Miroslav Halás

Kde je Boh? V nebi? Ďaleko? Je v priestore a v čase Písma!

Sväté Písmo je náš chrám. Sväté Písmo je náš domov. V Svätom Písme sa stretnete s Bohom ako Otcom a s Jeho synom, Ježišom Kristom, ktorý nám priniesol dar spásy.

Ale - ako je tam Boh v Kristu ako v Slove života prítomný? Ako Ho tam môžeme nájsť? A aby sme Ho tam našli: potrebuje pritom aj naše ruky, našu myseľ, naše oči, naše okuliare a prsty, a tiež náš hlas, naše srdce a našu vôľu?

Áno, to všetko potrebuje, aby sme sa dobrovoľne a slobodne stali nástrojmi Jeho milosti a spravodlivosti. Ak sa totiž podvolíme Jeho milosti, a teda predtým aj Jeho súdu, potom sa v nej budeme rodiť ako hudba a nová pieseň, spievaná na Jeho chválu .

Nie každý to chápe, pretože ľudia sa učia zväčša náboženské piesne. Pretože ľudí, tých, ktorí žijú v kresťanstve ako v náboženstve, zaujíma v prvom rade náboženstvo anjelov, náboženstvo pokrmov, náboženstvo zvykov a tradícií a sviatkov, ale nezaujíma ich výhradne Hlava, z ktorej je celé telo pospájané príslušnými spojivami. (Kolosenským 2, 19).

Nezaujíma ich jedine Kristus ako Hlava a Jeho Slovo, ktoré by sa mali učiť jesť ako pravý pokrm života!

„Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty, veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridŕža sa Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom.“ (Kolosenským 2,16-19).

„Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.“ (Kolosenským 2, 6-7).

Až tu sa však začína pravý duchovný pôst, až tu, v posolstve: „Jedz Slovo Božie!“ (Lukáš 4,4) je pravý chrám a posol, až tu je nefalšovaný Boží sviatok, ktorý nás nezväzuje, až tu sa začína skutočné kresťanstvo, totiž: Tu a všade tam, kde sa človek chce sýtiť každým Slovom, ktoré vychádza z Božích úst.

Ale aby sme toto kráľovstvo Božie našli, teda nie kráľovstvo cirkvi či náboženských kresťanov, to si žiada – všetok náš čas. Celú našu ochotu hľadať Božiu tvár v Písme. To si žiada našu sústredenú myseľ na Jeho tvár v Slove života.

Sme ochotní vzdať sa pre Boha svojho spôsobu a charakteru života, teda svojho času, takýmto spôsobom?

A súčasne: máme ochotu vzdať sa pritom dôrazov svojej (náboženskej) múdrosti či (náboženskej) múdrosti iných ľudí a očakávať iba na Božiu v Svätom Písme?


Najnovšie: