O nás

S kazateľom Putujúcej cirkvi Miroslavom Halásom

Základná kázeň:

...a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!

Marek 1:15

Naše vyznanie:

...a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.

List Filipským 2:11

Charakteristika našej cirkvi:

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre...

Žalm 89:16

Bez čoho nevojdem do Kráľovstva Božieho:

Odpovedal Ježiš: Veru, veru, ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Ján 3:5